+421248224711

Zásady ochrany osobných údajov

Správa stránok sa zaväzuje udržiavať vaše súkromie na internete. Kladieme veľký dôraz na ochranu údajov, ktoré poskytujete. Naše zásady ochrany osobných údajov sú založené na požiadavkách všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Európskej únie. Na účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje, sú: zlepšenie fungovania našej služby, nadväzovanie kontaktov s návštevníkmi tejto stránky, poskytovanie služieb týkajúcich sa smerovania činnosti tejto stránky, ako aj nižšie uvedených akcií.

Zhromažďovanie a použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame iba v prípade vášho dobrovoľného súhlasu. Ak s tým súhlasíte, dávate nám oprávnenie zhromažďovať a používať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia ,. Zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi na území Európskej únie a v štáte Slovensko.

Používanie technických údajov pri návšteve stránky

Pri návšteve stránky sa v databáze ukladajú záznamy o vašej IP adrese, čase návštevy, nastaveniach prehliadača, operačnom systéme a ďalšie technické informácie potrebné na správne zobrazenie obsahu stránky. Z týchto údajov je nemožné, aby sme identifikovali totožnosť návštevníka.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Nie sme zodpovední za ich obsah. Odporúčame prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky, ak existujú.

Spätná väzba, záverečné ustanovenia

So správou stránky sa môžete obrátiť v otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov na adrese: alebo pomocou kontaktného formulára uvedeného v príslušnej časti tejto stránky. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, nemôžete využívať služby webových stránok. V takom prípade by ste sa mali zdržať návštevy našich webových stránok.

Spoločnosť prijíma potrebné a dostatočné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov subjektov PD pred neoprávneným alebo náhodným prístupom k nim, zničením, úpravou, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj pred inými nezákonnými činmi. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa osobných údajov uplatňované spoločnosťou:

menovanie osoby zodpovednej za organizáciu spracovania PD; zverejnenie dokumentov definujúcich politiku Spoločnosti ohľadne spracúvania osobných údajov, miestne predpisy o spracúvaní osobných údajov, ako aj miestne predpisy stanovujúce postupy zamerané na prevenciu a odhaľovanie porušení právnych predpisov v oblasti osobných údajov, elimináciu následkov takéto porušenia;

posúdenie škody, ktorá môže byť dotknutým subjektom PD spôsobená v prípade porušenia legislatívy PD, pomer tejto ujmy a opatrenia prijaté na zabezpečenie súladu s legislatívou PD; oboznámenie zamestnancov spoločnosti, ktorí sa priamo podieľajú na spracovaní PD, s ustanoveniami právnych predpisov v oblasti PD, vrátane požiadaviek na ochranu PD, dokumentov definujúcich politiku Spoločnosti v súvislosti so spracovaním PD, miestnych predpisov o spracovaní PD a ( alebo) školenie týchto zamestnancov; identifikácia hrozieb pre bezpečnosť PD pri ich spracovaní v ISPD;

použitie organizačných a technických opatrení na zaistenie bezpečnosti osobných údajov pri ich spracúvaní v ISPD, nevyhnutné na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov, ktorých vykonávanie je zabezpečené úrovňami ochrany osobných údajov ustanovenými Vláda; uplatnenie postupu posudzovania zhody prostriedkov na ochranu informácií, ktoré prešli predpísaným spôsobom; posúdenie účinnosti opatrení prijatých na zaistenie bezpečnosti PD pred uvedením PDIS do prevádzky;

účtovníctvo strojových nosičov osobných údajov; odhaľovanie skutočností neoprávneného prístupu k osobným údajom a prijímanie opatrení; obnova osobných údajov, upravených alebo zničených v dôsledku neoprávneného prístupu k nim; stanovenie pravidiel pre prístup k PD spracovávaných v ISPD, ako aj zabezpečenie registrácie a účtovania všetkých akcií vykonaných s PD v ISPD; kontrolu nad opatreniami prijatými na zaistenie bezpečnosti PD a úrovne ochrany ISPD.